-->
Terimakasih Kepada 1200160 Pengunjung

Makna Laa Ilaha Illa Allah

Makna Laa Ilaha Illa Allah

Makna  ﻻإِلَهَ إَﻻاﷲُ (Laa ilaha illa Allah)

ﻻإِلَهَ إَﻻاﷲُ (laa ilaha illallah), merupakan kalimat yang senantiasa dikumandangkan kaum muslimin pada saat adzan, iqomah, khutbah, dan menjadi pokok bahasan dalam percakapan sehari-hari, menjadi penegak bumi dan langit, menjadi tujuan utama diciptakannya seluruh makhluk (QS. Adz-Dzariyat : 56), merupakan sebab utama para rasul diutus dan kitab-kitab diturunkan (QS. Al-Anbiya : 25), menjadi tulang punggung syariat, menjadi tolok ukur ditegakkannya timbangan keadilan dan catatan amal, menjadi pemisah antara mukmin dan kafir dan sebagainya.
Kalimat ini memang pendek lafadznya, sedikit hurufnya dan ringan diucapkan, namun memiliki bobot yang sangat berat di dalam timbangan keadilan, Ibnu Hibban dan Al-Hakim  telah meriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda :
Musa pernah berkata, ‘Wahai Tuhanku, ajarilah aku sesuatu yang dapat aku pakai untuk ingat dan berdoa kepada-Mu’ Allah berfirman, ‘Wahai Musa, ucapkanlah Laa ilaaha ilallah’ Musa berkata, ‘Semua hamba-Mu mengucapkan kalimat ini’. Allah berfirman, ‘Wahai Musa, seandainya tujuh langit dan penghuninya selain Aku dan tujuh bumi diletakkan di salah satu daun timbangan dan Laa ilaha ilallah pada timbangan lainnya, niscaya Laa ilaha ilallah lebih berat dari itu semua”.

Penafsiran Yang Salah
            Ada beberapa penafsiran yang salah tentang makna kalimat ﻻإِلَهَ إَﻻاﷲُ (laa ilaha illallah). Kesalahan tersebut cukup fatal dan sudah tersebar luas di masyarakat. Beberapa pemaknaan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :
a. Menafsirkan kalimat ﻻإِلَهَ إَﻻاﷲُ (laa ilaha illallah) dengan ﻻمَعْبُوْدَ إَﻻاﷲُ (tidak ada tuhan (sesembahan) kecuali Allah)
            Makna tersebut rancu karena dapat berarti bahwa setiap yang diibadahi –baik dengan benar maupun salah-, adalah Allah. Pada kenyataannya ada beberapa sesembahan yang diibadahi selain Allah seperti kuburan, pohon, tempat keramat, batu, jin, malaikat, para Nabi atau para wali. Padahal satu-satunya Dzat yang berhak diibadahi hanyalah Allah semata.
b. Menafsirkan kalimat ﻻإِلَهَ إَﻻاﷲُ (laa ilaha illallah) dengan ﻻخَالِقَ إَﻻاﷲُ (tidak ada pencipta kecuali Allah)
            Makna ini merupakan bagian dari makna kalimat ﻻإِلَهَ إَﻻاﷲُ (laa ilaha illallah). Namun penafsiran seperti ini masih belum cukup karena masih berupa tauhid rububiyah (pengakuan bahwa Allah sebagai Robb, pencipta dan pengatur) saja.
Penafsiran seperti ini yang diyakini juga oleh orang-orang musyrik jahiliyah dahulu, namun tidak memasukkan mereka ke dalam Islam bahkan darah serta harta mereka dihalalkan dan mereka pun diperangi Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Orang musyrik jahiliyah mengetahui Allah adalah Robb, pengatur dan pencipta, tapi mereka tidak mau bersyahadat karena mereka memahami konsekuensinya yaitu hanya menjadikan Allah sebagai sesembahan.
c. Menafsirkan kalimat ﻻإِلَهَ إَﻻاﷲُ (laa ilaha illallah)  dengan ﻻحَاكِمِيَّةَ إَﻻاﷲُ (tidak ada yang berhak menghukumi kecuali Allah)
            Pengertian ini juga tidak cukup, karena apabila mengesakan Allah dengan pengakuan atas sifat Allah Yang Maha Kuasa saja lalu berdoa kepada selainNya, atau menyimpangkan tujuan ibadah kepada sesuatu selainNya, maka hal ini belum termasuk definisi yang benar.

Makna ﻻإِلَهَ إَﻻاﷲُ (laa ilaha illallah)
            Dari pembahasan sebelumnya, jelaslah bagi kita bahwa makna dari kalimat ﻻإِلَهَ إَﻻاﷲُ (laa ilaha illallah) adalah ﻻمَعْبُوْدَ بِحَقّ إَﻻاﷲُ (laa ma’buda bihaqqin illallah) artinya Tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kalimat agung ini mengandung penegasan bahwa satu-satunya yang berhak diibadahi hanyalah Allah. Sedangkan sesembahan lainnya adalah sesembahan yang bathil, karena memang tidak berhak  disembah.
Oleh karena itu, banyak dijumpai ayat Al-Qur’an yang memerintahkan beribadah hanya kepada Allah dan menolak segala macam sesembahan selain-Nya. Sebab beribadah kepada Allah tidak sah bila masih disertai dengan noda syirik. Allah Ta’ala berfirman:
“ Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun” (QS. An-Nisa : 36).
Allah Ta’ala juga menyatakan:

Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus.(Al-Baqarah : 256).
Dan sungguhnya kami Telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu" (QS. An-Nahl : 36).
Al-Imam Ibnu Rajab Rohimahullah berkata: “Dari sini jelaslah bahwa ucapan ﻻإِلَهَ إَﻻاﷲُ (laa ilaha illallah) merupakan pengakuan hamba bahwa tidak memiliki sesembahan (ilah) selain Allah. Sedangkan makna al-ilaah adalah zat yang ditaati dan tidak dimaksiati disertai perasaan takut, pengagungan, cinta, harap, tawakal, meminta, dan berdo’a kepada-Nya. Ini semuanya tidak pantas diberikan kecuali hanya untuk Allah.
Semua sesembahan (ilah) yang disembah berupa malaikat, jin, manusia, matahari, bulan, bintang, kuburan, pohon, kayu patung, dan lainnya, semuanya adalah sesembahan yang bathil yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak bahaya.


Firman Allah Ta’ala :
Ÿ
  Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah; sebab jika kamu berbuat (yang demikian), itu, Maka Sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim". (QS. Yunus : 106)
  (Kuasa Allah) yang demikian itu, adalah Karena Sesungguhnya Allah, dialah (Tuhan) yang Haq dan Sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, Itulah yang batil, dan Sesungguhnya Allah, dialah yang Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. Al-Hajj : 62)
           
Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Barang siapa mengucapkan Laa ilaha illa Allah dan mengingkari sesembahan selain Allah, haramlah harta dan darahnya, sedang hisab (perhitungan)nya adalah terserah kepada Allah 'Azza wa Jalla."
            Ini adalah termasuk hal terpenting yang menjelaskan pengertian
ﻻإِلَهَ إَﻻاﷲُ "Laa ilaha illa Allah". Sebab apa yang dijadikan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai pelindung darah dan harta bukanlah sekedar mengucapkan kalimat ﻻإِلَهَ إَﻻاﷲُ "Laa ilaha illa Allah" itu, bukan pula dengan mengerti makna dan lafadznya, bukan pula dengan mengakui kebenaran kalimat tersebut, bahkan bukan juga tidak meminta kecuali kepada Allah saja, yang tiada sekutu bagi-Nya. Akan tetapi tidaklah haram dan terlindung harta dan darahnya hingga dia menambahkan kepada pengucapan kalimat ﻻإِلَهَ إَﻻاﷲُ "Laa ilaha illa Allah" itu pengingkaran kepada segala sembahan selain Allah. Jika dia masih ragu atau bimbang, maka belumlah haram dan terlindung harta dan darahnya.
            Sungguh agung dan penting sekali tafsiran "Tauhid" dan syahadat
ﻻإِلَهَ إَﻻاﷲُ (laa ilaha illallah) yang terkandung dalam hadits ini, sangat jelas keterangan yang dikemukakannya dan sangat meyakinkan argumentasi yang diajukan bagi orang yang menentang.

Rukun
ﻻإِلَهَ إَﻻاﷲُ (laa ilaha illallah)
            Kalimat ﻻإِلَهَ إَﻻاﷲُ (laa ilaha illallah) memiliki dua rukun yaitu :
  1. اَلْنَّفْيُ (pengingkaran), diambil dari kalimat ﻻإِلَهَ (laa ilaha)  Yaitu mengingkari (menafikan) semua yang disembah selain Allah.
  2. اَلْإِثْبَاتُ (penetapan), diambil dari kalimat إَﻻاﷲُ (illallah) Yaitu menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagiNya.

Makna kedua rukun ini banyak tertera dalam Al-Qur’an diantaranya :

Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak
akan putus.(Al-Baqarah : 256).
š
  (Kuasa Allah) yang demikian itu, adalah Karena Sesungguhnya Allah, dialah (Tuhan) yang Haq dan Sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, Itulah yang batil, dan Sesungguhnya Allah, dialah yang Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. Al-Hajj : 62)


Syarat ﻻإِلَهَ إَﻻاﷲُ (laa ilaha illallah)
Kalimat ﻻإِلَهَ إَﻻاﷲُ (laa ilaha illallah) tidak bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya, kecuali dengan memenuhi tujuh persyaratan berikut:
  1. Al-Ilmu, artinya mengetahui maknanya. Berdasarkan firman Allah Ta’ala :
  Maka Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan)yang haq selain Allah.” (QS Muhammad : 19)
 Oleh sebab itu, orang yang mengucapkannya tanpa memahami makna dan konsekuensinya, ia tidak dapat memetik manfaat sedikitpun, bagaikan orang yang berbicara dengan bahasa tertentu, tetapi ia tidak mengerti arti ucapannya itu.
  1. Al-Yaqin, artinya meyakini sepenuhnya kebenaran kalimat itu, tanpa ada keraguan dan kebimbangan sedikitpun.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, Kemudian mereka tidak ragu-ragu..”(QS Al Hujurat : 15)
  1. Al-Ikhlas, artinya ikhlas yaitu menyucikan amalan ibadah dari kesyirikan, riya’, maupun sum’ah. Inilah konsekuensi pokok  ﻻإِلَهَ إَﻻاﷲُ (laa ilaha illallah).
Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus.” (QS Al-Bayyinah : 5)
  1. Ash-Shidqu, artinya jujur tanpa disertai sifat kemunafikan, karena banyak sekali yang mengucapkan kalimat ini, akan tetapi tidak diyakini isinya didalam hati.
Di antara manusia ada yang mengatakan: ‘Kami beriman kepada Allah dan hari kemudian‘ padahal mereka itu Sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka Hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar.” (QS Al-Baqarah : 8-9)
  1. Al-Mahabbah, artinya mencintai kalimat ini dan segala konsekwensinya serta merasa gembira dengan hal itu. Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan orang-orang munafik.
Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah.  (QS Al-Baqarah : 165)
  1. Al-Inqiyad, artinya tunduk dan patuh melaksanakan hak-hak kalimat itu, dengan cara melaksanakan kewajiban atas dasar ikhlas dan mencari ridha Allah,  ini termasuk konsekuensinya.
Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. dan Hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan. (QS Luqman : 22)
Al-Qabul, artinya menerima apa adanya tanpa menolak, hal ini dibuktikan dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah.

 
Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka: "Laa ilaaha illallah" (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah) mereka menyombongkan diri. (QS Ash-Shaffat : 75)

Syarat-syarat ini diambil oleh para ulama dari nash Al-Qur’an dan sunah yang membahas secara khusus tentang kalimat agung ini, menjelaskan hak dan aturan-aturan yang berkaitan dengannya. Yang intinya, kalimat ini bukan sekedar diucapkan dengan lisan semata.
Semoga Allah Ta’ala memudahkan kita semua untuk selalu mentauhidkanNya. Wallahu Musta’an. Wallahu Ta’ala A’lam. (diringkas oleh : Ummu Najdah AlHanifiyyah)

Maraji’ :
-       Al-Qur’anil ‘Azhim dan terjemahnya
-       At-Ta’liqot ‘ala Kasyfisy Syubhat, Syaikh Muhammad bin Sholih Al-‘Utsaimin
-       At-Tanbihat Al-Mukhtashoroh Syarh Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma’rifah ‘ala Kulli Muslimin wa Muslimatin, Syaikh Ibrahim bin Syaikh Shalih bin Ahmad Al-Khuroisy
-       Kitab Tauhid, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab
-       Hakikat Tauhid & makna Laa ilaha ilallah, Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al Fauzan
-       Ulasan Tuntas Tentang Tiga Prinsip Pokok, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin
-       Pelajaran Tauhid tingkat Lanjutan, Dr. ‘Abdul ‘Aziz bin Muhammad Alu ‘Abdul Lathif
-       Majalah As-Sunnah ed 01/X/1427 H/2006 M
-       Majalah As-Sunnah ed 02/X/1427 H/2006 M

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel